Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19 – sjette runde

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Rana kommune har fått tildelt 1.944.000 kr i midler gjennom kommunal kompensasjonsordning, som det nå åpnes for å søkes om.

Hvem
kan søke?

Kommunen skal bruke
midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge
smitteverntiltak og nedstengning. Rana kommune vil særlig prioritere
virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Andre
virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
kan også søke.

 

Virksomheter som er registrert med
forretningsadresse i Rana kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte
for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom
virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted
i Rana dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

 

 

Tilskudd
kan dekke

·       Sektorer eller virksomheter med tap av
omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende
økonomiske nedgangen

·       Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som
følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte
knyttet til covid-19-lavkonjunktur

·       Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for
tap av varer pga covid-19-pandemien.

 

Grunnlaget for
vurderingen er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – desember 2021 samt
ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.

 

Maks søknadsbeløp er 200.000
kroner.

 

 

Prioriteringer

·
Rana kommune vil særlig
prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

·
Foretak med minimum ett
årsverk vil bli prioritert.

·
De foretak med et
prosentvis tap på over 30% vil bli prioritert

 

 

Følgende
krav stilles til søker

For at søknaden skal bli
vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

 1. Søker må i søknad dokumentere
  betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale
  smitteverntiltak.
 2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i
  tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne
  søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
 3. Legg ved en egen redegjørelse for
  hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale
  smitteverntiltak.
 4. Dersom søker har mottatt annen
  offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er
  mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.

 

Merk: Vekst- og oppstartsbedrifter
må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige
smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisorattest for tapt
omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.

 

Virksomheter som var i
vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel
2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Virksomheten må ikke være under
konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

 

 

Hvordan
søke?

Søknad skal registreres
og sendes igjennom 
Startside
(regionalforvaltning.no)
.

 

 

Søknadsfrist tirsdag 18. januar 2022.

 

 

Vurdering
av søknader

Rana Utvikling AS
saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for
behandling etter innstilling fra rådmannen.

Søknadene blir behandlet
i formannskapet 08. februar. Støtte gis i samsvar med regelverket for offentlig
støtte, notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs
hjemmesider:
https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

 

 

Beregning
av støtte

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke
virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes
skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og
tilgjengelige midler til fordeling.

 

 

Regelverk

Ordningen følger regler i
forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing,
saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som
offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk
og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 

Rana kommune har frihet
til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale
situasjonen.

 

Kommunen kan:

·
Etterprøve informasjon
som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

·
Være forpliktet til å offentliggjøre
hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

 

Annen
informasjon

Opplysninger som gis i
søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

For ytterligere
informasjon, se:
https://www.regjeringen.no/contentassets/a80b8513fa3948e586b61a13a49d81ae/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter-brev-til-kommunene.pdf

 

 

Ta kontakt med oss om du
har spørsmål.

 

 

Prosjektansvarlige
i Rana Utvikling AS

Kristin Frodahl Rognerud
– epost: 
kristin@ru.no

Julie Myhre –
epost: 
julie@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

JULIE MYHRE

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 976 66 195
E-post: julie@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.