Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19 – syvende runde

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Rana kommune har fått tildelt 1.092.000 kr i midler gjennom kommunal kompensasjonsordning. Det åpnes nå for å søke om kompensasjon for tap i forbindelse med ny nedstenging desember 2021 – januar 2022.

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Rana kommune vil særlig prioritere virksomheter innen arrangements- og serveringsnæringene, og nystartede bedrifter. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke.

 

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Rana kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Rana dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

 

 

Tilskudd for perioden desember 2021 – januar 2022 kan dekke

·       Tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen

·       Økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur

·       Tap av varer pga covid-19-pandemien

 

 

Maks søknadsbeløp er 200.000 kroner.

 

 

Prioriteringer

Rana kommune vil særlig prioritere:

·       Virksomheter innen arrangements- og serveringsnæringene

·       Nystartede bedrifter og andre som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

·       De foretak med et prosentvis tap på over 30% i desember 2021 – januar 2022 mot sammenlignbar periode i normalår

 

Følgende krav stilles til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

  1. Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
  3. Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak. Dersom virksomheten har falt utenom andre generelle kompensasjonsordninger må dette beskrives særskilt. 
  4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020, 2021 og 2022, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.

 

Merk: Vekst- og oppstartsbedrifter må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisorattest for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.

 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

 

 

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes igjennom Startside (regionalforvaltning.no).

 

Søknadsfrist tirsdag 22. mars 2022.

 

OBS! Kort søknadsfrist for å nå kommunestyremøte i april, da neste formannskapsmøte ikke finner sted før i mai. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

 

Vurdering av søknader

Rana Utvikling AS saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen. Søknadene blir behandlet av formannskapet i kommunestyremøte 5. april. Støtte gis i samsvar med regelverket for offentlig støtte, notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

 

 

Beregning av støtte

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

 

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.

 

Kommunen kan:

·       Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

·       Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

 

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-250-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-utsatte-naringer/id2902424/

 

 

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

 

 

Prosjektansvarlige i Rana Utvikling AS

Kristin Frodahl Rognerud – epost: kristin@ru.no

Julie Myhre – epost: julie@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.