Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19 – 3. runde

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Rana kommune har fått tildelt 3 635 000 kr i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, som det nå åpnes for å søkes om.

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Rana kommune vil særlig prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke.

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Rana kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Rana dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

Hva det kan søkes om dekning av

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Maks søknadsbeløp er 400.000 kroner.

 

Følgende krav stilles til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

 1. Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
 3. Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.

 

Merk: Vekst- og oppstartsbedrifter må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisorattest for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.

 

Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

 

Prioriteringer

 • Rana kommune vil særlig prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • De foretak med et prosentvis tap på over 30% vil bli prioritert

 

 

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes igjennom Startside (regionalforvaltning.no).

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist tirsdag 7. september 2021.

 

 

 

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 

Det er i hovedsak tre måter kommunene kan tildele støtte på.

 

 

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.

Kommunen kan:

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

Vurdering av søknader

Rana Utvikling AS saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen.

Søknadene blir behandlet i formannskapet 05. oktober.

Støtte gis i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

 

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/contentassets/b36aedd2883d4926841fc8f590ec4bae/statsbudsjett-2021-tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonso1421472.pdf

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

 

Prosjektansvarlige i Rana Utvikling AS

Kristin Frodahl Rognerud – epost: kristin@ru.no

Julie Myhre – epost: julie@ru.no

KRISTIN FRODAHL ROGNERUD

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

JULIE MYHRE

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 976 66 195
E-post: julie@ru.no

NYTTIGE LENKER

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.