Regionens fremste ressurs for næringsutvikling

Om Rana Utvikling

Rana Utvikling er Rana kommune sin næringsetat og visjonen er å være regionens fremste ressurs for næringsutvikling.

Selskapets viktigste oppgave er å legge til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til å forbedre rammevilkårene for næringsdrivende. Rana kommune har en vekstvisjon, som innebefatter at Mo i Rana skal være en motor for regional vekst og utvikling, og at dette skal oppfylles gjennom nyetablering og tilflytting til Helgeland. Den sikreste veien til vekst, er flere arbeidsplasser. RU er dermed en naturlig pådriver for å oppnå visjonen gjennom å jobbe med sin kjernevirksomhet, nemlig næringsutvikling. Derfor skal selskapet videreutvikle og sikre eksisterende virksomhet, med vekt på langsiktig lønnsomhet.

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.

RU er et non-profit selskap der alle inntekter går til utviklingsarbeid. RU har et godt nettverk i relevante miljø som kan være en styrke for bedrifter som ønsker å satse i større målestokk, eller bidra til knoppskyting.

Bedriften kan dessuten tilby myndighetskontakt for bedrifter, bransjer og offentlige virksomheter for å bedre rammebetingelser. Strategiarbeid, styrearbeid og prosjektledelse er områder alle ansatte er skolert innenfor.

Temaplan næringsutvikling ble vedtatt av kommunestyret i Rana i juni 2019 og er vårt viktigste strategidokument. 

Grønn Industrihovedstad

Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar. Dette er Rana kommune sin visjon.

Visjonen bygger på identiteten, viljen og attraktiviteten til Ranasamfunnet. Samtidig viser visjonen bildet av framtida og det vi skal strekke oss mot. En stolt industrihistorie – med globale konjunktursvingninger og omstillinger – har gitt ranværinger nødvendig industriell omstillingskraft og evne til å se fremover. Rana har vært og er en smeltedigel for teknologiske og kulturelle muligheter.

Dette har bidratt til utvikling av et variert næringsliv med spennende arbeidsplasser, samt et attraktivt utdanningsmiljø og kulturliv. Samlet gir dette Ranasamfunnet en unik kompetanse og evne til nyskaping. Det er nettopp denne omstillingskraften og attraktiviteten som skal sikre at Mo i Rana blir Norges grønne industrihovedstad. Vi må tenke og handle lokalt og globalt for å sikre befolkningsvekst, nødvendig arbeidskraft og den beste kompetansen for videre grønn innovasjon og utvikling mot en fornybar fremtid.

Nord-Norges 3. største by

Mo i Rana er den 3.største byen i Nord-Norge med over 26000 innbyggere. Rana er det befolkningsmessige sentrum på Helgeland, og bysentrum for et omland på størrelse med Østfold, Vestfold og Akershus.

Mo i Rana er en ung by med lyst til å vokse mer. Vi jobber aktivt for å legge til rette for at de som bor her i dag skal trives, og at det skal bli attraktivt å flytte til kommunen.

Den tunge statsindustrien i Mo i Rana ble lagt ned på åttitallet, og er i dag erstattet av et variert næringsliv. Rundt hundre små og store bedrifter, med norske og utenlandske eiere, holder til på det gamle jernverksområdet som er omgjort til næringspark. I hele Rana er det mer enn 1.600 bedrifter, og byen har rike kompetansemiljøer innen industrifag, data, utdanning og kultur.

Nasjonalbibliotekets avdeling med mer enn to hundre ansatte og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. I Mo i Rana har vi også fylkesbibliotek, distriktsmusikere og sydsamisk teater, og har en stor kulturskole, godt besøkt kino, flere muséer og et rikt foreningsliv. Barn og unges oppvekst-vilkår er et prioritert område i Rana. Vi har full barnehagedekning og et godt utbygd skoleverk med utdanningstilbud på alle nivå.

Mo i Rana er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, europaveiforbindelse nord-sør og øst-vest, flyplass og en av landets største havner. 

Rana kommune legger vekt på rask og effektiv tilrettelegging for næringslivet. Rana utviklingsselskap, som eies av kommunen og næringslivet er en dynamisk sparringspartner for etablerere. I likhet med våre nabokommuner har vi nok areal, både for næringsvirksomhet og fritidsformål. Ranas naturrikdommer med nærhet til fjell og hav gir gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske.

Solid kommuneøkonomi

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. Langsiktig styringsfokus er viktig for å kunne levere forutsigbare tjenester. Rana kommune har siden budsjett 2016 økonomiske hatt handlingsregler som er tuftet på kommunaløkonomisk bærekraftprinsipp.

Kommunens økonomiske status kan stikkordsmessig framstilles slik:

Handlefriheten har bedret seg kraftig etter Terrasaken i 2007. Kommunen har i 2018 et godt brutto driftsresultat. Dette skyldes positivt resultat i tjenesteproduksjonen kombinert med økte skatteinntekter.

Det er viktig med et stabilt netto driftsresultat som over tid kan bidra med egenkapital til investeringer, styrke likviditeten og være økonomisk buffer i møtet med framtidige utfordringer. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et NDR på 1,75 prosent. Rana kommune har i sin økonomiplan satt et mål om et NDR på 3 prosent, spesielt motivert ut fra risikoen som ligger i økonomien med de omstillingsutfordringene kommunen står overfor. Omsatt til kroner utgjør et netto driftsresultat på 3 prosent ca. 64,5 mill. kr. Kommunen har over en 10 års periode levert netto resultat i henhold til måltallet på 3 prosent, også når Terrainnbetalinger holdes utenom driftsresultatet.

Rana kommune har investert betydelig de fire siste årene, gjennomsnittlig 331,8 mill.kr. hvert år.

Fra 2009 har den nominelle lånegjelda i Rana kommune økt med 1222,7 mill. kr. Netto lånegjeld utgjorde 71,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2018. Jfr. her kommunens bærekraftmodell som har et tak for netto lånegjeld på 75 % av brutto driftsinntekter. Kommunen bør ikke øke lånegjelda nevneverdig. Kommunen er sårbar for endringer i rentenivået, spesielt i en situasjon ved svekket likviditet etter flyplassinvesteringen. Netto lånegjeld var i 2018 kr. 58.723 pr. innbygger mot kr. 55.723 i 2017. I 2009 var netto lånegjeld kr. 32.116 pr. innbygger. Til sammenligningen var netto lånegjeld pr. innbygger i KG 13 i 2018 kr 72.214.

Rana kommune har en relativ moderat brutto rente- og avdragsbelastning, under gjennomsnittet i KG 13.

Kortsiktig og langsiktig likviditet er bedre enn anbefalt nivå.

Det har samlet sett har vært en god oppbygging av fond i perioden fra 2009. Den samlede fondsbeholdningen i Rana vurderes som god når en sammenligner med andre kommuner.

Norges beste på omstilling

STYRET I RANA UTVIKLING

RU sitt styre består av følgende medlemmer:

Arve Ulriksen (styreleder) 
Toril Valla (nestleder) 
Stig Fossum 
Jan Erik Furunes 
Randi Erlandsen 
Siri Jakobsen (vara) 

VÅRE EIERE

Rana kommune 43,9 %
Helgeland Invest As, 16,67 %
Nordland Fylkeskommune, 16,67 % 
Mo Industripark As, 13,75 %
Øvrige Aksjonærer, 9 %