Våre prioriterte prosjekter

Polarsirkelen Lufthavn

Batteri

Dypvannskai

Campus Haugeland

HSYK

Nesna Industripark

Invest in the Rana Region

Andre prosjekter

Strategisk næringsplan for Rana Kommune

Strategisk næringsplan ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2013. Dette er første revisjon av planen som nå skifter navn og status til «Temaplan næringsutvikling». Planen har samme tidshorisont som Kommuneplan 2017-2027. Ved endring av status fra kommunedelplan til temaplan vil flere av Plan- og bygningslovens krav til kommuneplanlegging utgå, herunder krav om utarbeiding og fastsetting av planprogram. Også krav til rullering hvert 4. år utgår. Rådmannen vurderer at hensynet til en mer dynamisk/fleksibel planlegging tilpasset kommunen og næringslivets behov i større grad kan ivaretas dersom næringsplanen endrer status til temaplan. Planen kan da revideres ved behov. I tillegg kan det kjøres en mer effektiv planprosess uten at det går på bekostning av medvirkning og kvalitet på planen. Rana kommune sin visjon er: Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar Mo i Rana er en smeltedigel av mennesker og næringsliv. Rana kommune har et internasjonalt næringsliv med stor grad av eksport av metaller, jernmalm og energi. Prosessindustrien og en stor leverandørindustri er viktige bærebjelker i privat sektor. Kommunen har også en sterk offentlig sektor både gjennom å levere gode statlige tjenester med hele Norge som brukere, i tillegg til regionale og kommunale tjenester. Det differensierte næringslivet gir gode jobbmuligheter for både kvinner og menn og byen har et pulserende kulturliv med mange arrangementer, ikke minst for barn og ungdom. Etablering av ny flyplass i Mo i Rana vil kunne bli en katalysator for vekst og utvikling for og i hele regionen. Dette betyr at helgelendingene vil få bedret sine kommunikasjonsmuligheter og det betyr at verden vil kunne komme seg på enklere vis til Mo i Rana og Helgeland.

Rana kommune skal være preget av nyskaping og utvikling. Kommunen skal ha en aktiv politikk som legger tilrette for en samfunns- og næringsutvikling som tiltrekker seg både mennesker og bedrifter. Mo i Rana er Nord-Norges 3. største by og den største byen på Helgeland. Rana sitter naturlig i førersetet for videre vekst, og ved å samhandle skal vi utnytte de styrker som kommunene rundt har, og derigjennom bidra til utvikling også her. For å lykkes med visjonen må det jobbes planmessig og i tett og nært samarbeid mellom kommune og næringsliv. Denne beskriver de mål og strategier som skal bidra til den mest offensive utviklingen av Rana kommune i nyere tid. Dette krever mye av Rana kommune og næringslivet, og samarbeidet mellom partene. 

Minerals Norway

Minerals Norway skal etablere og utvikle et informasjons-, ressurs- og kompetansesenter for malm- og mineralnæringen. Selskapet skal være en katalysator for økt aktivitet og verdiskaping i gruve- og mineralnæringen i Nord-Norge.

Kontaktperson
Svenn Tovås
Mobil: +47 911 22 882
E-post: svenn.tovas@ru.no