Forprosjekt:
Future Mobility Mo i Rana (FuMo)

Future Mobility Mo i Rana

Støttet av: Troms- og Finnmark fylkeskommune gjennom Arktis 2030.
Prosjekteier/leder: Rana Utvikling
Partnere: Mo Industripark, Rana Kommune og Meyership
Forskningsleverandør: SINTEF Helgeland, SINTEF Digital og SINTEF Community

Prosjektperiode: Høst 2023 / Vår 2024

Flere byer i Arktis står ovenfor store vekstmuligheter, som vertskap for større grønne industrietableringer. For Mo i Rana sin del vil også etableringen av en ny stor flyplass bety mer trafikk og flere besøkende. Dette er en gylden mulighet til å snu den negative befolkningsveksten, og samtidig være med på å gjøre nordområdene til et sentrum for grønn omstilling (jmf regjeringens nordområdestrategi).

 

Med dette følger også en betydelig økning i både persontrafikk og indstrulogitikk. Mo i Rana er et trafikknutepunkt for mennesker og gods, både lokalt og regionalt. Med en strategisk beliggenhet ved møtepunktet for europavegene E6 og E12, og med jernbane og stamnetthavn er Mo i Rana et transportsenter. Dette gjør byen viktig for trafikkfordeling i regionen. 

 

Vekst og mobilitet er selvsagt ønskelig, men med et økende mobilitetsvolum følger også press på gate- og veiiinfrastruktur, mer støy og trafikkfarlige situasjoner. Som igjen skaper et økt behov for bedre transportløsninger. Særlig i industritunge byer, som Mo i Rana, er det derfor et behov for at næringsliv, kommune og statlige etater har en felles forståelse om utfordringer og forens om tiltak.

 

Så hvordan kan man finne de rette tiltakene som tilrettelegger for vekst, og som samtidig forhindrer potensiell overbelastning i transportsystemet? Dette i lys av at fremtidens transportsystem skal være bærekraftig, arealeffektivt og asert på nullutslippsløsninger, samtidig som man sikrer at god logistikkflyt for at næringsaktører harmonerer med persontrafikken. 

Dette forprosjektet ønsker derfor å utvikle strategiske planleggingsverktøy som kan gi oss kunnskap om hvordan en kommune i Arktis kan håndtere ulike vekstscenarioer. Denne søknaden har i den sammenheng identifisert tre «caser» i Mo i Rana, som vi ønsker å pilotere dette verktøy på gjennom simuleringer og modelleringer:

  1. Delt veibruk av peronstrafikk og tungtransport i multimodale terminaler
  2. Utvikling av, og håndtering av økt varetransport i multimodale terminaler
  3. Trafikkvaner mellom boligområder, bysentrum og arbeidsplasser.

Det handler om å planlegge komplekse systemer med mennesker og teknologi, basert på lokale forhold, aktører og behov.

Ved bruk av strategiske planleggingsverktøy rettet mot areal- og trafikkplanlegging, basert på SINTEFs sine verktøy SIMADES og Energimodul vil vi kunne belyse utfordringer, muligheter og behov relatert til de tre casene.

Kristin Frodahl Rognerud

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 482 430 33
E-post: kristin@ru.no

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.