Bærekraftig byutvikling Mo i Rana

Foto: Leif Karstensen

Bærekraftig byutvikling Mo i Rana

Prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana» skal revitalisere og organisere byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og samfunnsaktører i hele regionen til gode nå og i fremtiden.

Foto: Lars Solbakken

Rana er en av 12 kommuner og tre fylker som i 2020 etablerte det nasjonale Bærekraftsnettverket, med mål om å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Prosjektet «Bærekraftig byutvikling» skal bidra til å nå bærekraftsmål nr. 11 Bærekraftige byer og samfunn, og nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

Prosjektets 4 satsingsområder:

 1. Kunnskap og bærekraft
  Det utarbeides en kunnskapsbasert handlingsplan for bærekraftig byutvikling i Mo i Rana
 1. Arena for samarbeid
  Kommune, næringsliv og gårdeiere utarbeider en bærekraftig samarbeidsmodell for byutvikling i Mo i Rana. Dette satsingsområdet bidrar til mer effektive prosesser, og må ses i sammenheng med etablering av bærekraftslab som samarbeidsarena, og bruk av digital tvilling som visualisering- og simuleringsverktøy
 1. Mobilisering
  Byutviklingsprosjektet bidrar til nye samarbeidsformer på tvers av samfunnssektorer og aktører, og at innbyggerne blir stolte av Mo i Rana og gode Rana-ambassadører
 2. Aktiviteter i sentrum
  Byutviklingsprosjektet stimulerer til økt aktivitet i samarbeid med aktører i byen som fokuserer på stedskvaliteter

Bærekraftig by nå og i fremtiden

For å ha et bærekraftig samfunn også i framtiden er vi avhengig av å tiltrekke oss unge voksne. Offentlige og private arbeidsplasser er en del av løsningen. Samtidig har det blitt en økt bevissthet om at vi må investere i gode samfunn for å snu de negative, demografiske prognosene. 

Investeringer i grønn industri og batteriproduksjon vil føre til store endringer i bruksmønster og populasjon i byen, og det er spådd en vekst på 4000 mennesker innen få år. Vi står altså foran Mo i Ranas 3. store omstilling de siste 100 år, og endring er blitt en viktig del av innbyggernes og kommunens sjel. Vi må rigge oss for vekst, samtidig som vi skal gjøre byen mer attraktiv for dagens befolkning og de vi er avhengige av at skal etablerere seg, både mennesker og næring.

Rana kommunes visjon er «Grønn industrihovedstad – framtiden er fornybar». En viktig utfordring å løse er hvordan vekst og byutvikling skal skje på en bærekraftig måte. I den forbindelse blir det viktig å skape engasjement rundt bærekraftsmålene, og hvordan vi skal lykkes med bærekraftig byutvikling. Gjennom byutviklingsprosjektet skal vi derfor løse flere utfordringer samtidig – hvordan planlegge for befolkningsvekst på en bærekraftig måte, og hvordan gjøre Mo i Rana mer attraktiv for eksisterende og framtidige ranværinger. Og vi kommer ingen vei uten å engasjere innbyggere, samfunns- og næringsliv.

En stor del av prosjektet i tidlig fase er viet til medvirkningsprosessen til ny kommunedelplan for byutvikling. Prosjektet må ses i sammenheng med kommunens planlegging og etablering av bærekraftslab, og bruk av digital tvilling som visualiseringsverktøy i ulike plan- og utviklingsprosesser. Mange av prosessene i prosjektet «Bærekraftig byutvikling» vil kunne gjennomføres på bærekraftslaben.

Dette prosjektet bidrar til å realisere Kommuneplan 2017-2027, og vil være er en del av Rana kommunes satsing på bærekraftig utvikling, for å sikre befolkningsvekst, nødvendig arbeidskraft og kompetanse for videre grønn innovasjon og utvikling mot en fornybar fremtid. Prosjektet er en del av kommunens fire prioriterte satsingsområder – vekstkraft og attraktivitet, grønn omstilling, livskvalitet og mestring, og fremtidsrettet infrastruktur. Prosjektet er også definert som et vekstdrivende strategisk grep i kommunens temaplan for næringsutvikling.

JULIE MYHRE​

PROSJEKTANSVARLIG

KONTAKT
Mob: +47 976 66 195
E-post: julie@ru.no

NYTTIGE LENKER

   

Etablererservice

Rana Utvikling tilbyr gratis konsultasjoner som en del av etablererservice. Dessuten tilbyr selskapet  bistand og tjenester som bidrar til vekst og utvikling for bedrifter i regionen.