Tildeling av enerett

Tildeling av enerett til Rana Utviklingsselskap AS som næringsetat for Rana kommune i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.

Kommunestyret vedtok 17. november 2015 å tildele Rana Utviklingsselskap AS (RU) enerett som næringsetat for Rana kommune for perioden 2016-2018. Rana kommune eier 41% av aksjene i selskapet. 

Bakgrunnen for tildelingen er at Rana kommune står overfor enkelte særlig viktige strategiske satsninger innenfor næringsutvikling i de nærmeste årene. Ved å tildele RU de aktuelle oppgavene gjennom enerett, sikres det ressurser og fokus på oppgavene, og kommunen vurderer også at RU har den beste kompetanse og forutsetninger for å sikre at oppgavene blir utført. Tildeling av enerett innebærer at det er gitt konkrete og prioriterte bestillinger fra kommunens side, at roller, ansvar og finansiering er klarlagt og at det er etablert rutiner for rapportering.  

Forutsetninger for tildelingen er at: 

 • a. Handlingsdelen til SNP 2016-2018 skal være vedtatt i kommunestyret, og ansvar, roller og finansiering av prosjekter innenfor hvert satsningsområde skal være beskrevet. Tildeling av midler fra næringsfondet forutsettes å skje med utgangspunkt i vedtatt handlingsprogram.
 • b. Næringsavdelingsfunksjonen skal tydeliggjøres gjennom at administrerende direktør i Rana Utviklingsselskap tiltrer rådmannens strategiske ledergruppe som ansvarlig for kommunens næringsutviklingsarbeid når strategiske næringsspørsmål er tema.
 • c. Kommunestyret har delegert myndighet til RU når det gjelder tildeling av tilskudd. Kommunestyret vil gi retningslinjer for den delegerte myndigheten, og forutsetningene skal framgå av et årlig tildelingsbrev. 
 • d. Kommunens rolle som bestiller av tjenester skal være forankret i og utøves via formannskapet som er kommunens politiske eierorgan og en viktig arena for eierstyring.
 • e. Faste rapporteringsrutiner med årlig rapportering til formannskapet med oversikt over ressursbruk på kommunestyrets prioriterte satsingsområder. Rådmannen vil samtidig rapportere på bruk av midler fra næringsfondet. I tillegg faste rapporteringsrutiner til kommunestyret som til formannskapet hvert kalenderår.

Tildelingen av enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken offentliggjøres både på kommunens og selskapets hjemmeside. 

Kommunestyrets vedtak i møte 17. november 2015 (sak 100/15) lyder som følger:

 1. Kommunestyret gir Rana Utviklingsselskap AS (RU) gjennom eget vedtak i budsjettet en årlig grunnbevilgning finansiert via næringsfondet. For perioden 2016-2018 bes selskapet innenfor denne bevilgningen å prioritere følgende strategiske satsninger med utgangspunkt i RU’s forslag til handlingsdel for Strategisk Næringsplan for Rana kommune (SNP):
  • a) Infrastruktur og logistikk-knutepunkt, med hovedvekt på realisering av Polarsirkelen lufthavn
  • b) Offentlig sektor, med hovedvekt på et fremtidig sterkt Helgelandssykehus i Mo i Rana
  Vedtatte kommuneplaner og delplaner ligger som rammer for dette arbeidet. De strategiske satsningsområdene skal prioriteres i den rekkefølge som er angitt.

 2. Med utgangspunkt i disse prioriteringene i prioritert rekkefølge tildeles Rana Utviklingsselskap AS (RU) en enerett som kommunens næringsetat for perioden 2016- 2018. Tildelingen gjøres offentlig kjent og konkretiseres gjennom ny avtale som vedtas i kommunestyrets neste møte og i eget tildelingsbrev. Avtalen vil bygge på forutsetningene i kommunestyrets sak 115/14 og de føringer som ble lagt i denne saken.

 3. Kommunestyret delegerer til styret i selskapet å disponere bevilgningen innenfor de føringer som er lagt av kommunestyret. Størrelsen på bevilgningen og andelen som skal disponeres som tilskudd til eksterne, fastsettes via kommunestyrets budsjettvedtak. RU rapporterer årlig til kommunestyret, og halvårlig til formannskapet i forhold til ressursbruk og resultater med utgangspunkt i kommunestyrets bestillinger, og i tråd med forutsetningene som er vedtatt i sak 115/14.

 4. Med utgangspunkt i vedtatt budsjett, utformer rådmannen tildelingsbrev til Rana Utviklingsselskap AS med oversikt over grunnbevilgning og retningslinjer for tildeling av eksterne tilskudd. Grunnbevilgningens størrelse må til enhver tid ses i sammenheng med størrelse og kompleksitet i oppgaveporteføljen. I enerettsperioden vurderes avtalen årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 5. Kommunestyret kan i sitt årlige budsjettvedtak bevilge midler fra næringsfondet knyttet direkte til SNP. Denne disponeres på grunnlag av definerte prosjekter uavhengig av hvem som har ansvar for det enkelte prosjekt. Formannskapet godkjenner enkeltprosjekt og tildeler midler og sikrer en gjennomføring i tråd med anskaffelsesreglene.

 6. Kommunestyrets enerettstildeling betinger at rådmannen dedikerer interne ressurser for å ivareta kommunens eierskaps- og bestillerfunksjon. Etter at kommunestyret har behandlet denne sak og budsjettet for 2016 vil rådmannen bearbeide handlingsdelen, og legge den fram til politisk behandling i første kvartal 2016.

Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre følgende utredninger:

 1. Rana kommune kjøper seg opp til 90 % i selskapet for å tilfredsstille kravene i lov om offentlige anskaffelser.

 2. Rana kommune kjøper seg opp til 90 % i selskapet og inviterer nabokommunene til å delta på eiersiden i et regionalt utviklingsselskap