Strategisk næringsplan for Rana Kommune

 Ru er Rana kommune sin næringsetat og har ansvaret for Strategisk næringsplan med handlingsdel: 
Strategisk næringsplan for Rana kommune ble ferdig i desember 2013,  og høsten 2015 skal det vedtas en handlingsdel som gjelder til og med 2018. Mer enn 100 mennesker fra politikk og næringsliv var involvert i utarbeidelsen av planen, som definerer felles mål å jobbe mot. Visjonen er at Mo i Rana skal være en motor for vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030.  Den sikreste veien til vekst er flere arbeidsplasser, og veksten skal skje ved tilflytting til Helgeland. 

De satsingsområdene som er valgt vil i stor grad gå på tvers av alle næringer og derfor være næringsnøytrale.  De fem satsingsområdene innebefatter å styrke Mo i Rana sin posisjon som et knutepunkt for transport og logistikk og vi skal jobbe med markedsføring og omdømme av byen, kommunen og regionen. Vi skal fortsette arbeidet med å høyne kompetansenivået i regionen og jobbe for at utdanningstilbudene er i samsvar med næringslivets behov. Rekruttering er også et satsingsområdet og det er avgjørende at vi tiltrekker oss både arbeidskraft og øker antall bedrifter som velger Mo i Rana som lokaliseringssted. Dessuten skal Mo i Rana ha et enda levende sentrum med gode møteplasser. 

Næringslivet sine innspill om hvilke næringer som har størst potensial for vekst er:

  1. Bærebjelken i næringslivet i Rana, nemlig prosessindustri, energi, bergindustri og miljø
  2. Petroleumsbasert leverandørindustri, som har hatt stor vekst, og har klare ambisjoner om å øke oppdragsmengden.
  3. Offentlige virksomheter, som har forutsetninger for å oppnå vekst i eksisterende institusjoner og samtidig være et foretrukket etableringssted for nye nasjonale og regionale tjenester.